Původní edice Čti+

Ediční řada Čti+ je určena dětem prvního stupně ZŠ. Jedná se o malé knížky (16-32 stran), které jsou koncipovány tak, aby zvyšovaly čtenářskou gramotnost dětí a podporovaly čtení s porozuměním. Na celé koncepci edice i na výsledné podobě jednotlivých titulů se podílí tým didaktiků primárního vzdělávání.

Knihy jsou rozděleny do tří úrovní  a  jsou označeny věkovou kategorií:

 pro 1. ročník

 pro 2.-3. ročník

 pro 4.-5. ročník

Tituly daných kategorií se liší složitostí textu i obsahem, který je přizpůsoben zájmům dítěte daného věku a také klíčovým kompetencím RVP ZV. Vyznačují se také velkou žánrovou a tematickou pestrostí: v edici jsou zastoupeny tituly populárněvědné i beletristické (poezii nevyjímaje), témata jsou z oblasti přírodovědné, technické i společenskovědní.

Malý rozsah knížek (nejmenší knihy pro nejmladší děti mají třeba jen osm stránek) je zvolen z důvodu motivace dítěte - neodradí ho mnohastránková publikace, jejíž přečtení mu může trvat měsíce. To, že zvládne takovou knihu přečíst celou, je pro něj velkým povzbuzením. Dalším důvodem je možnost pestrého výběru témat, která jsou zpracována jako non-fiction i jako beletrie.

Děti se učí pracovat s knihou

   

Knihy mají klasickou strukturu - nechybí obsah, anotace na zadní straně obálky, rejstřík nebo slovník méně frekventovaných výrazů apod. Toto uspořádání učí dítě pracovat s jednotlivými součástmi knihy, poznávat jejich odlišné funkce a samostatně vyhledávat informace. Dítě si tak osvojuje určitou hierarchizaci textu - jak vertikální, tak horizontální: Knihy jsou členěny na kapitoly, k hlavnímu textu jsou přidány rámečky s doplňkovými texty, otázkami či popisky ilustrací a fotografií.

Další důležitou součástí těchto knih jsou aktivity odvozené od obsahu textu. Slouží jako kontrola porozumění textu, ale také jako návody na jednoduché fyzikální a jiné pokusy, vlastní tvorbu apod. Knihy tedy akcentují mezioborové vztahy - nečte se proto, aby se četlo, ale proto, aby se dítě něco dozvědělo, popřípadě si něco nového vyzkoušelo.

Velkou část titulů tvoří zatím překladové knihy, ale texty jsou pečlivě přepracovány a rozšířeny o další čtenářské úkoly tak, aby se přizpůsobily českému prostředí. Na výběru textů a jejich úpravě se podílel tým didaktiků vedený doc. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy). Všechny texty jsou rovněž konzultovány s učiteli z praxe. 

Pracovní listy:

Fotbal

Kniha a její části 1

Kniha a její části 2

Pravda, nebo omyl? 1

Pravda nebo omyl? 2

Pravda nebo omyl? 3

Vyprávění nestatečného rytíře 1

Vyprávění nestatečného rytíře 2

Myší výprodej