Podporujeme

Jako učebnicové nakladatelství, jehož prioritou je vytváření kvalitních výukových materiálů a poskytování služeb souvisejících se vzděláváním, se snažíme prospět společnosti i podporou nejrůznějších akcí a projektů.

Uvědomujeme si, že ne všichni mají stejné možnosti přístupu ke vzdělání a smysluplnému trávení volného času. Proto vítáme a podporujeme takové aktivity, které se v tomto směru věnují dětem a mládeži, lidem ze znevýhodněných skupin či zdravotně postiženým osobám. Podporujeme zejména nekomerční kurzy, olympiády a letní školy zaměřené na zvyšování odborných či jazykových znalostí, sportovní nebo výchovně zaměřené akce.

 

Příklady jednotlivých podpořených akcí a projektů:

 

Finanční příspěvek na pořízení kochleárního implantátu

Neslyšící Marušce, žákyni Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice, jsme věnovali finanční dar ve výši 7000 Kč jako příspěvek na pořízení nového kochleárního implantátu. Dívka se narodila zcela hluchá a ve dvou a půl letech jí byl zaveden první implantát. Díky každodenní náročné péči její maminky, která ji učila vyslovovat a poslouchat nové zvuky, mohla nastoupit do běžné základní školy. Ve škole dosahuje výborných studijních výsledků a výuku zvládá od samého počátku bez asistenta pedagoga.

 

Fyzikální a astronomická olympiáda – krajské kolo

Olympiády jsou tradiční prestižní vědomostní soutěže, v nichž poměřují své znalosti v oblasti přírodních věd a astronomie žáci základních škol, studenti víceletých gymnázií i středoškoláci. Tuto akci podporujeme již několik let, oceněným žákům a studentům jednotlivých kol věnujeme knižní ceny.
Akci pořádá Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, Krajská komise FO KÚ Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň.

 

Mezinárodní letní jazyková škola

Letní škola od roku 1990 nabízí intenzivní kurzy cizích jazyků a češtiny pro cizince v různých úrovních pokročilosti. Patří k největším jazykovým akcím v Plzeňském kraji, každoročně se na ní sjíždějí stovky zájemců o studium nebo výuku jazyků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Jejím účastníkům pravidelně věnujeme propagační materiály a knižní dárky pro nejlepší studenty v dětských kurzech.
Akci pořádá Západočeská univerzita v Plzni.
Informace o Mezinárodní letní jazykové škole

 

Dětská univerzita

Tuto akci podporujeme od jejích začátků, tedy od roku 2014, kdy proběhl její první ročník. Dětská univerzita je určena žákům základních škol, kteří si tak mohou vyzkoušet, jak probíhá a co obnáší studium na vysoké škole. Sami si sestaví rozvrh z vybraných předmětů a ty pak během několika měsíců absolvují v univerzitních učebnách, kde je učí budoucí učitelé. Úspěšným absolventům věnujeme knižní dary, které jim jsou předány při slavnostní promoci.
Akci pořádá Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.
Informace o Dětské univerzitě

 

Ars Poetika / Puškinův památník – celostátní kolo

Jedná se o soutěž mladých rusistů, která má u nás nejdelší tradici – koná se již od roku 1996. Účastní se jí žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, kteří soutěží v recitaci, hudebním či dramatickém přednesu ruského jazyka. Vítězům jednotlivých kategorií jsme věnovali knižní ceny, ostatním účastníkům akce reklamní předměty.
Akci pořádá Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.
Informace o soutěži Ars Poetika / Puškinův památník

 

Řemeslný kemp

Cílem řemeslného kempu je podpora talentovaných žáků 1. ročníků elektrotechnických oborů. První ročník akce proběhl v roce 2016. Účastníkům kempu jsme věnovali knižní dary.
Akci pořádá Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni.

 

Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazyka

Intenzivní kurzy ruského jazyka jsou určeny pro mládež z ČR a kurzy českého jazyka naopak pro mládež z rusky mluvících zemí. Akci jsme podpořili poprvé v roce 2016 knižními cenami pro nejlepší studenty v jednotlivých kurzech.
Akci pořádá Ruské středisko vědy a kultury v Praze.
Informace o letní škole

 

Člověk v tísni – pobočka Praha, programy sociální integrace

Člověk v tísni je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Pomáhá lidem zasaženým válečnými krizemi nebo přírodními katastrofami i těm, kteří žijí dlouhodobě v chudobě. Zabývá se také přetrvávajícími problémy, jako jsou nedostupnost kvalitního vzdělání a zdravotní péče nebo degradace životního prostředí. Podpořili jsme projekt zaměřený na vzdělávání dětských a mladistvých klientů. Darovali jsme jim učebnice, podle kterých se pod vedením více než 70 dobrovolníků učí téměř 130 dětí.
Informace o organizaci Člověk v tísni

 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je státní příspěvkovou organizací. Jedná se o odborné lůžkové zdravotnické zařízení, zabezpečující především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Klientům nemocnice jsme věnovali učebnice, slovníky a doplňkové materiály pro výuku angličtiny.
Informace o Psychiatrické nemocnici

 

Humanitární organizace ADRA

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici.
S organizací ADRA jsme spolupracovali na výtvarné soutěži pro děti a propagaci projektu PRVák, jehož cílem bylo seznámit děti a mladé lidi v ČR s rozvojovou problematikou. Další oblast spolupráce se týkala zpracování knížek edice Čti+.
Informace o organizaci ADRA