Flexibook 1 : 1

Pilotní projekt profesionální podpory pedagoga digitální výuky 1 : 1

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu, který se uskutečnil ve šk. roce 2012/2013, bylo vyzkoušet výuku v plně digitalizované třídě ve formátu 1 : 1  na 2. stupni české vzdělávací soustavy, kdy výuka s interaktivní učebnicí v tabletu plně nahradí tištěnou učebnici. V rámci pilotáže prováděli účastníci průběžné vyhodnocování a sdíleli výsledky i zkušenosti získané v průběhu pilotáže. Cílem projektu bylo také zjistit osobní názory učitelů i žáků na rozdíly výuky s papírovou a elektronickou učebnicí.


POPIS PROJEKTU:

Pilotní projekt Flexibook 1 : 1 byl zaměřen na testování výuky ve třídě, ve které disponuje každý žák tabletem iPad jak pro výuku ve škole, tak pro domácí přípravu. Jednalo se o ojedinělý projekt, který ověřoval smysluplné zapojení tabletů do výuky s využitím profesionálně připraveného obsahu.

Žáci a učitelé zapojení do projektu využívali i-učebnice Flexibooks, určené pro více operačních systémů.

Na rozdíl od běžných elektronických knih a učebnic obsahuje Flexibook celou řadu přidaných aplikací a multimediální obsah, který umožňuje učitelům zcela zásadním způsobem měnit formu i didaktiku výuky. Například v učebnicích cizích jazyků jsou základní texty namluveny rodilými mluvčími a zpřístupněny žákům přímo v tabletu. Žáci si tak mohou osvojovat správnou výslovnost, aniž by si museli kupovat zvláštní CD apod.

Učebnice obsahují řadu videí z reálného prostředí (např. pokusy v chemii), která učebnici povyšují na multimediální zážitek, který spojeným vnímáním textu, obrazu a zvuku napomáhá žákům si lépe zapamatovat probíranou látku. Přidaný obrazový a textový obsah z učebnic jiných předmětů vytváří moderní koncept výuky v rámci širších mezipředmětových souvislostí.

Pilotáž probíhala ve třídách od 6. do 8. ročníku ZŠ, resp. v  odpovídajících ročnících VG. Výhradně s i-učebnicemi byly vyučovány minimálně tři předměty v ročníku. Výuka mohla být doplněna dalšími vzdělávacími materiály v papírové podobě (pracovní sešity, standardní sešity, kopírovatelné předlohy ad.), libovolnými školními pomůckami, digitálními přístroji a SW aplikacemi. Z výuky byly však zcela vyloučené klasické papírové učebnice.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Tisková zpráva: Mohou se české základní školy vydat na digitální dálnici?

Prezentace Ing. Jiřího Frause a PhDr. Martina Chvála, Ph.D. (ke stažení níže)

Fotogalerie

Přiložené soubory ke stažení