7. 5. 2018

Tzv. Hejného metoda kvalitu výuky nesnižuje. Opak je pravdou, ukázaly testy Kalibro

Tzv. Hejného metodou je vyučována matematika na I. stupni již na přibližně pětině základních škol. Přesto tento způsob výuky čelí v poslední době zvýšené kritice, která mimo jiné tvrdí, že vede k obecně nižší kvalitě výuky matematiky nebo že je vhodný pouze pro vybrané skupiny žáků. Výsledky žáků, kteří absolvovali srovnávací testy společnosti Kalibro Projekt s.r.o. v pátých třídách, však ukazují zcela něco jiného: žáci vzdělávaní tzv. Hejného metodou dosahují v průměru lepších výsledků nejen v matematice, ale i v dalších vybraných předmětech.

PRAHA, 9. května 2018 

Ze souhrnných dat společnosti Kalibro Projekt s.r.o., která provedla nezávislé anonymní zjišťování znalostí a dovedností žáků ve 168 základních školách pomocí srovnávacích testů, vyplývá, že žáci vzdělávaní tzv. Hejného metodou dosahují v testech naopak spíše lepších výsledků než jejich vrstevníci, resp. v žádném případě v matematice (a ani v jiných předmětech) nezaostávají. Na základě těchto poměrně rozsáhlých datových výstupů (4 tisíce žáků ve 244 třídách) lze vyvrátit tvrzení kritiků, že by využití tzv. Hejného metody mělo vést k negativnímu ovlivnění kvality vzdělávání našich dětí v základních školách.

„Ze srovnávacích testů Kalibro vyplývá, že děti vzdělávané ve výuce matematiky tzv. Hejného metodou dosahují v průměru lepších výsledků nejen v matematických dovednostech a znalostech, ale i v jiných předmětech. Potvrzuje se tím tak i subjektivní tvrzení většiny učitelů, že konstruktivistický přístup k výuce matematiky kultivuje děti komplexně,“ vysvětluje Jiří Fraus, jednatel Nakladatelství Fraus, které u nás v roce 2007 jako první vydalo učebnice ke způsobu výuky tzv. Hejného metodou.

Dosavadní zkušenosti učitelů potvrzují, že kromě zlepšení matematického myšlení se děti vzdělávané touto metodou výrazně kultivují i v jiných oblastech, jako je např. čtenářská gramotnost, vyjadřovací schopnost nebo schopnost pracovat v týmu.

Porovnání výsledků žáků ve srovnávacích testech s dotazníkovým šetřením, které společnost Kalibro rovněž provádí, vyvrací další z kritických připomínek k výuce prostřednictvím tzv. Hejného metody, a to její údajnou vhodnost jen pro určité skupiny žáků (např. v závislosti na vzdělání rodičů). Z výsledků testů je zřejmé, že žáci dosahující lepších výsledků jich dosahují nezávisle na vzdělání rodičů a že tak tzv. Hejného metodou mohou být vzděláváni různí žáci.

„Nemůžeme se zbavit dojmu, že kritika tzv. Hejného metody, která se v poslední době objevila v některých médiích, se z velké části opírá o subjektivní zkušenosti učitelů s konkrétními žáky. Je samozřejmě možné, že se najdou jednotlivci, kterým výuka prostřednictvím tzv. Hejného metody může činit problémy, k tomu ale prokazatelně dochází i v případě použití jakýchkoli jiných výukových metod. Celoplošný pedagogický výzkum zaměřený na matematické dovednosti žáků s ohledem na použitou metodu výuky navíc v naší zemi dosud neproběhl,“ dodává Jiří Fraus.

Stejně tak pokud porovnáme výsledky testovaných žáků v matematice podle jejich průměrného prospěchu na vysvědčení v pololetí pátého ročníku ze čtyř profilových předmětů (tedy matematiky, českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy), ukazuje se, že tvrzení některých kritiků o nevhodnosti tzv. Hejného metody pro slabší žáky neplatí. Průměrná úspěšnost prospěchově nejlepších žáků vzdělávaných pomocí této metody byla sice nejvyšší (o 6,4 procentního bodu vyšší než u žáků vzdělávaných jinou metodou výuky matematiky), nicméně k mírnému vzestupu průměrné úspěšnosti v testech došlo i v prospěchově nejhorší skupině žáků (o 1,1 procentního bodu).

Výše uvedená data se týkají jen výsledků žáků na I. stupni. Údaje o výsledcích žáků na II. stupni zatím nemá společnost Kalibro Projekt s.r.o. s ohledem na malou penetraci učebnic i krátkou dobu jejich využívání k dispozici.

 

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Nakladatelství Fraus je největší české učebnicové nakladatelství. Školám nabízí široké portfolio učebnic a vzdělávacích materiálů a služeb, patří rovněž mezi hlavní propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. Nakladatelství Fraus jako první vydalo v roce 2007 učebnice matematiky založené na tzv. Hejného metodě. Díky učebnicím a také za podpory desítek seminářů seznamujících pedagogy s metodou došlo k hromadnému rozšíření tohoto pojetí výuky na českých základních školách.

Více informací o Nakladatelství Fraus najdete na www.fraus.cz.

Více informací o matematice dle tzv. Hejného metody najdete na www.objevujimatematiku.cz.

 

Kalibro Projekt s.r.o.

V rámci projektu Kalibro jsou výsledky vzdělávání žáků ZŠ sledovány pomocí srovnávacích testů pravidelně a podle stejné metodiky od roku 1995. Za tu dobu se tohoto nezávislého projektu zúčastnily více než 3,5 tisíce škol a téměř 4 miliony žáků. Součástí šetření je od počátku i sledování různých doprovodných informací, včetně zaměření jednotlivých tříd či rozšířené výuky v nějaké oblasti. Od školního roku 2016/2017 je výuka matematiky podle učebnic prof. Hejného jednou ze standardně sledovaných kategorií. Od roku 2015 je Kalibro z 50 % vlastněno společností Nakladatelství Fraus, s.r.o. Veškerá šetření i nadále probíhají zcela nezávisle.

Více informací o projektu Kalibro najdete na www.kalibro.cz.

 

 

Kontakt:
Jana Morávková
jana.moravkova@dark-side.cz
tel.: 728 258 798