20. 1. 2014

Před zápisy do prvních tříd vzrostl počet informovaných rodičů

Roste počet informovaných rodičů, kteří před blížícími se zápisy do prvních tříd systematicky shromažďují informace a porovnávají různá pro a proti, aby pro svého potomka vybrali tu nejlepší školu.

Výsledky ankety, kterou mezi 181 řediteli základních škol v ČR na začátku ledna uspořádalo Nakladatelství Fraus, potvrdily, že rodiče se oproti minulosti rozhodují podle většího množství faktorů, přičemž stále větší roli hraje vybavenost školy technologiemi.

„Se stoupajícím množstvím připravených rodičů se setkává 98 % ředitelů českých základních škol. Ředitelé odhadují, že do kategorie „informovaných“ spadají rodiče bezmála každého druhého dítěte, konkrétně to je 46 %,“ uvádí Jitka Pokorná, vedoucí obchodu a marketingu Nakladatelství Fraus.

Ředitelé se shodují, že hlavním zdrojem informací jsou pro rodiče nastávajících prvňáčků zejména webové stránky školy, na straně rodičů roste ale také zájem o dny otevřených dveří. Větší zájem o získání informací z první ruky přímo ve školách zaznamenalo 73 % škol. Méně významnou roli mají dny otevřených dveří v obcích s menším počtem obyvatel, kde jsou rodiče důvěrněji obeznámení s prostředím školy.

Rodiče už se při výběru školy zdaleka nerozhodují jen podle spádovosti. Klíčové faktory jsou osoba učitele, reputace školy a úspěšnost jejích žáků, rozšířená výuka jazyků s rodilým mluvčím. Informovaní rodiče se ptají i na vybavení školy technologiemi. Odborníci upozorňují, že u počítačů a interaktivních tabulí je klíčový profesionální obsah včetně interaktivních učebnic, se kterým bude vzdělávání žáků efektivní a informace ověřené.

Praha, Plzeň, 20. ledna 2014

Roste počet informovaných rodičů, kteří před blížícími se zápisy do prvních tříd systematicky shromažďují informace a porovnávají různá pro a proti, aby pro svého potomka vybrali tu nejlepší školu. Výsledky ankety, kterou mezi 181 řediteli základních škol v ČR na začátku ledna uspořádalo Nakladatelství Fraus, potvrdily, že rodiče se oproti minulosti rozhodují podle většího množství faktorů, přičemž stále větší roli hraje vybavenost školy technologiemi.
„Se stoupajícím množstvím připravených rodičů se setkává 98 % ředitelů českých základních škol. Ředitelé odhadují, že do kategorie „informovaných“ spadají rodiče bezmála každého druhého dítěte, konkrétně to je 46 %,“ uvádí Jitka Pokorná, vedoucí obchodu a marketingu Nakladatelství Fraus.
Ředitelé se shodují, že hlavním zdrojem informací jsou pro rodiče nastávajících prvňáčků zejména webové stránky školy, na straně rodičů roste ale také zájem o dny otevřených dveří. Větší zájem o získání informací z první ruky přímo ve školách zaznamenalo 73 % škol. Méně významnou roli mají dny otevřených dveří v obcích s menším počtem obyvatel, kde jsou rodiče důvěrněji obeznámení s prostředím školy.

Rodiče už se při výběru školy zdaleka nerozhodují jen podle spádovosti. Faktorů pro výběr školy je více počínaje osobou učitele, přes reputaci školy a úspěšnost jejích žáků při přijímacích řízeních až po rozšířenou výuku jazyků s rodilým mluvčím. „Pro významnou část rodičů hraje roli například i to, že se na naší škole vyučuje matematika podle metody profesora Hejného. Naopak například nové písmo Comenia Script podle našich zkušeností v rozhodování rodičů nehraje roli a nezaznamenal jsem, že by se na to více ptali,“ říká Mojmír Dunděra, ředitel základní a mateřské školy Petřiny – jih na Praze 6.

Tablety a interaktivní tabule jako tahák na rodiče

Průzkum potvrdil, že stále větší roli v rozhodování rodičů hraje vybavenost školy informačními technologiemi. Podle 73 % dotazovaných ředitelů základních škol berou rodiče v úvahu, zda se na škole vyučuje prostřednictvím interaktivních tabulí, počítačů či případně tabletů.
„Zda budou mít nastávající prvňáci ve třídě interaktivní tabuli a budou se učit prostřednictvím tabletů či interaktivních učebnic, zajímá právě spíše informované rodiče. Školy ale stále více dbají na to, aby se uchazeči o školy o jejich IT vybavení dozvěděli. 94 % ředitelů českých základních škol sdílí názor, že lepší vybavení školy informačními technologiemi je z hlediska její prezentace v očích rodičů potenciálních či stávajících žáků jednoznačnou výhodou,“ předkládá jeden ze  závěrů ankety Jitka Pokorná z Nakladatelství Fraus.

Lepší technologie zatraktivňují školu i v očích žáků, což potvrdil i projekt Flexibook 1:1 testující zapojení tabletů a interaktivních učebnic na druhém stupni ŽŠ. Z jeho vyhodnocení vyplynulo, že školy, které se zapojily do projektu, jsou žáky vnímány v porovnání s normou pozitivněji. Do těchto škol (platí pro většinu, ne všechny) chodí žáci raději než do průměrné školy v ČR, i když se to nepromítlo do jejich vyšší iniciativy při učení.
Jak ukázal výzkum, 75% učitelů, jichž se projektu zúčastnilo, by svým kolegům doporučilo nahradit tištěné učebnice pouze interaktivními. Interaktivní učebnice více motivují žáky k učení názorností, zapojením multimediálních prvků jako jsou audia, videa, animace, grafy či odkazy na další internetové stránky. Ověřené a profesionálně zpracované informace významně napomáhají učitelům při efektivní výuce, která je pro žáky atraktivní, a jsou nejlepší prevencí proti tomu, aby si žáci s počítači pouze hráli.
Interaktivní tabule a počítač nejen pro zábavu. Klíčový je profesionální vzdělávací obsah.

Projekt VZDĚLÁNÍ21, který na základních školách testuje možnosti zapojení moderních technologií do výuky a ověřuje jejich přínos, doporučuje rodičům budoucích školáků orientovat se při výběru školy podle určitých kritérií.

„Rodiče si často neuvědomí, že pokud má škola jednu nebo i třeba tři interaktivní tabule v kmenové třídě pro celý první stupeň, jejich děti se k nim vůbec nedostanou. Je proto třeba, aby škola měla tabule v každé třídě, respektive, aby je třeba instalovala vždy do nových prvních tříd,“ upozorňuje mluvčí projektu VZDĚLÁNÍ21  Kateřina Boušová.

Podle VZDĚLÁNÍ21 může být pro rodiče hledající „informačně gramotnou školu“ cenná informace, zda interaktivní tabule slouží pouze jako promítací plátno, anebo pro ně škola využívá specializovaný software včetně interaktivních učebnic, které dokáží žáky zapojit v souladu s moderními vzdělávacími trendy. Co se týče žákovských zařízení (počítačů pro žáky včetně stále populárnějších tabletů), doporučuje mluvčí projektu VZDĚLÁNÍ21 Kateřina Boušová ptát se školy, zda uvažuje o jejich zapojení do výuky již na prvním stupni a případně v jakém časovém horizontu.

Hlavní zjištění ankety Nakladatelství Fraus mezi řediteli základních škol:

- 181 ředitelů ve všech krajích ČR

- Sběr dat: 6. – 10. ledna 2014

- 98 % respondentů souhlasí s tvrzením, že stoupl počet rodičů, kteří si před volbou školy opatřují informace z webových stránek či návštěvou dnů otevřených dveří. Ředitelé odhadují, že do kategorie „informovaných“ spadají v průměru rodiče bezmála každého druhého dítěte, konkrétně to je 46 %.

- Ředitelé se shodují, že hlavním zdrojem informací jsou pro rodiče nastávajících prvňáčků zejména webové stránky školy, na straně rodičů roste ale také zájem o dny otevřených dveří. Větší zájem o získání informací z první ruky přímo ve školách zaznamenalo 73 % škol. Méně významnou roli mají „dny otevřených dveří“ v obcích s menším počtem obyvatel, kde jsou rodiče důvěrněji obeznámení s prostředím školy.

- Výsledek potvrdil, že stále větší roli v rozhodování rodičů hraje vybavenost školy informačními technologiemi. Podle odpovědí 73 % respondentů berou rodiče v úvahu, zda se na škole vyučuje prostřednictvím interaktivních tabulí, počítačů a také případně tabletů. To, že je lepší vybavení školy informačními technologiemi z hlediska její prezentace v očích rodičů potenciálních či stávajících žáků jednoznačnou výhodou, si myslí 94 % ředitelů českých základních škol.