12. 5. 2015

Autogramiáda s doc. Polákem

Zveme vás na setkání s osobností české matematiky, autorem učebnice Didaktika matematiky, doc. RNDr. Josefem Polákem, CSc.

Didaktika matematiky od doc. RNDr. Josefa Poláka, CSc., patří rozhodně mezi knižní bestsellery u nás!

Přijďte na setkání s jejím autorem v pátek 15. 5. na náš stánek (P201) na veletrhu Svět knihy 2015.

11:20–11:40 – exkluzivní setkání s doc. RNDr. Josefem Polákem, CSc.

11:45–12:15 – autogramiáda

 

doc. RNDr. Josef Polák, CSc.

Začínal jako profesor matematiky a fyziky na střední škole v Horažďovicích. V roce 1960 nastoupil na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, kde působil jako vysokoškolský učitel a postupně i jako asistent a odborný asistent na katedře matematiky a katedře teoretické elektrotechniky. Z polických důvodů mohl svoji kandidátskou práci obhájit až v roce 1981. V roce 1990 byl jmenován docentem a v roce 1992 se habilitoval na Fakultě aplikovaných věd ZČU.

Byl vedoucím oddělení katedry matematiky. Byl členem vedení ZČU, kolegia rektora, akademického senátu i FAV a členem vědeckých rad FEL a FPE. Velmi záslužná byla jeho činnost v Radě vysokých škol. Aktivně pracoval jako člen několika pracovních komisí RVŠ. Podílel se rovněž na formování a činnosti fondu Rozvoje vysokých škol, ve kterém byl i prvním předsedou dozorčí rady. Po čtyři roky stál v čele redakční rady časopisu ALMA MATER. Dlouhodobě se angažoval v organizaci matematické olympiády, zastával funkci předsedy krajského výboru a člena ústředního výboru Matematické olympiády. Byl také dlouholetým členem výboru matematické vědecké sekce JČMF.

Jeho vědecko-pedagogická aktivita byla zaměřena především na aplikovanou matematiku (zejména na analytické a numerické metody v teorii elektromagnetického pole) a na didaktiku matematiky a fyziky. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří monografie „Variační principy a metody teorie elektromagnetického pole“ (Praha, Academia 1988), „Přehled středoškolské matematiky“ (8. vyd., Praha, Prometheus 2005), dvoudílná sbírka řešených příkladù „Středoškolská matematika v úlohách I, II“ (2. vyd., Praha, Prometheus 2006) a „Didaktika matematiky" (Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2014).