Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s.r.o., provozovaném v rámci webové domény <fraus.cz> (dále jen „internetové stránky“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je‑li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není‑li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

II. Základní pojmy

Prodávajícím je obchodní společnost Nakladatelství Fraus, s. r. o., se sídlem Edvarda Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň, IČ: 648 31 027, DIČ: CZ64831027, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17951. Prodávající je právnickou osobou, která při uzavírání smlouvy a při plnění z této smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel nebo veřejnoprávní subjekt nebo orgány státní správy.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím (podnikatelem) nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím a tato souvisí s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností podnikatele či ji uzavírá při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ji uzavírá osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veřejnoprávní subjekt – např. školy, knihovny.

Zbožím se rozumí pro účely těchto VOP především tištěné knihy a jiné periodické a neperiodické publikace, které jsou nabízeny prodávajícím v internetovém obchodě, dále pak doplňkové materiály.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a neliší se od základní sazby operátora kupujícího. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, což se netýká dopravy (doručení) zboží,

b) požaduje úhradu zálohy v případě, že si kupující zvolí způsob zaplacení kupní ceny formou platby předem,

c) podle těchto VOP neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

d) podle těchto VOP neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má tento právo od smlouvy odstoupit (není‑li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde‑li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží nebo smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, odešle v této lhůtě oznámení prodávajícímu e‑mailem, na e-mailovou adresu info@fraus.cz nebo písemně na korespondenční adresu Nakladatelství Fraus, s.r.o., Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň, že odstupuje od kupní smlouvy, s uvedením údajů k ­objednávce tak, aby mohla být spolehlivě identifikována. Kupující – spotřebitel může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitele dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který je připojen k těmto VOP níže.

Kupující – spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy  při dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy a při  dodávce periodických publikací.

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu; jde‑li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, činí náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, odhadem částku rovnající se počtu kilometrů za cestu ke spotřebiteli a zpět násobenou sazbou základní náhrady za používání silničních motorových vozidel dle příslušného právního předpisu nebo částku odpovídající ceně dopravného dopravce zvoleného spotřebitelem.

g) podle těchto VOP neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služeb,

h) s mimosoudní stížností se kupující – spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

IV. Kupní smlouva

Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto VOP, se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetových stránkách. Přijetím nabídky prodávajícího na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení v rámci e‑shopu řádně vyplněné a potvrzené objednávky kupujícím prodávajícímu. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740,  odst. 3 občanského zákoníku. Doručení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e‑mailem obsahujícím rekapitulaci objednávky s potvrzením, že ji přijal, a to na e‑mail zadaný kupujícím při uskutečnění objednávky. Na uzavření kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv, neboť k uzavření kupní smlouvy došlo v okamžiku doručení objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy – zrušení objednávky u zboží, které již není možné dodat nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající kupujícího o této situaci informuje e‑mailem. Došlo‑li již k úhradě kupní ceny a dopravného kupujícím, budou tyto kupujícímu bez zbytečného odkladu vráceny.

Nákup v internetovém obchodě prodávajícího je možný pro registrované i neregistrované kupující. Registrovat se mohou kupující bezplatně na internetových stránkách prostřednictvím formuláře a procesu registrace. Registrovaní kupující získávají slevu z kupní ceny (viz následující odstavec) a nemusí vyplňovat kontaktní údaje při každé objednávce. Kupující neplatí poštovné a balné při dosažení prodávajícím stanovené výše všech kupních cen v jedné objednávce, když konkrétní podmínky pro nehrazení poštovného a balného jsou přesně specifikovány u jednotlivých skupin v sekci „registrace“ na internetových stránkách a níže v těchto VOP v čl. V. doprava (doručení).

Ceny zboží v internetovém obchodě jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem, ale nezahrnují cenu dopravy (doručení).

Registrovaní kupující mají nárok na slevu z kupní ceny dle následujících podmínek - registrovaný spotřebitel, podnikatelé (obchodní firmy či podnikající fyzické osoby) a organizace mají nárok na slevu 10 % z kupní ceny, vyjma doplňkových materiálů.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s jejich zněním platným a účinným v době odeslání objednávky souhlasí.

Prodávající si dle ustanovení § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a to až do úplného zaplacení jeho kupní ceny kupujícím.

V. Doprava (doručení)

Náklady na doručení zboží kupujícímu zahrnují poštovné a balné. Náklady na doručení zboží po České republice jsou stanoveny ve výši 99 Kč vč. DPH, resp. 94 Kč vč. DPH pro službu „Balík Na poštu“, a připočítávají se k celkové kupní ceně objednaného zboží (dále jen dopravné).

Náklady na doručení zboží mimo Českou republiku jsou stanoveny na 300,- Kč. Na tyto případy se nevztahují ustanovení VOP o bezplatné dopravě.

Prodávající doručí zboží kupujícímu pomocí dopravce Česká pošta, s. p., a to konkrétně pomocí služby „Balík Do ruky“ nebo „Balík Na poštu“. Pro zásilky do zahraničí prodávající využívá zásilkové služby externího dodavatele.  Spotřebitel nebo veřejnoprávní subjekt mají nárok na bezplatnou dopravu, pokud výše součtu všech kupních cen v jedné objednávce po odečtení všech slev překročí částku 500 Kč vč. DPH.

Kupující si zvolí před odesláním objednávky jednu z nabízených služeb dopravce (České pošty, s. p.). Pokud bude hmotnost objednaného zboží cca 30 kg a více, je prodávající oprávněn dopravit zakoupené zboží kupujícímu jinými prostředky. V tomto případě prodávající kupujícího informuje e‑mailem o tomto způsobu dopravy na e‑mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, včetně dne a přibližného času dodání zboží. V případě, že kupující bezodkladně (do 1 pracovního dne) nevyjádří v e‑mailové odpovědi zaslané prodávajícímu z e‑mailové adresy uvedené v objednávce nesouhlas s termínem doručení zakoupeného zboží, má se za to, že s dodáním zboží souhlasí.

Odesílá‑li prodávající zboží kupujícímu pomocí dopravce, odevzdá zboží kupujícímu předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při odeslání nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu jeho předáním dopravci, označí‑li prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

Dopravuje‑li prodávající zboží kupujícímu vlastními prostředky, je zboží odevzdáno až v okamžiku, kdy umožní nabýt kupujícímu vlastnické právo ke zboží v místě plnění.

Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme‑li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

V případě, že kupující řádně odevzdané zboží nepřevezme, vrátí ho dopravce zpět prodávajícímu. Prodávající následně po vrácení zboží kontaktuje kupujícího e‑mailem na e‑mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce a zboží opětovně doručí kupujícímu stejným způsobem poté, kdy kupující uhradí prodávajícímu znovu dopravné ve výši 99 Kč vč. DPH, resp. 94 Kč vč. DPH resp. 300 ,- Kč u zásilek do zahraničí. Prodávající má nárok na úhradu dopravného i v případě nároku kupujícího na první dopravu zboží zdarma.

Není‑li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou‑li známy, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

Při převzetí zboží kupující překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady obalu zapíše kupující do přepravního listu dopravce. Podpisem přepravního listu bez uvedení výhrad kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na další možné nároky vyplývající z porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

VI. Platební podmínky

Kupující je oprávněn si zvolit jeden z následujících způsobů zaplacení kupní ceny:

a) na dobírku před převzetím zboží (při doručení objednaného zboží zaplatí kupující doručiteli či na pobočce dopravce),

b) bankovním převodem na základě potvrzení objednávky obsahující VS a číslo bankovního spojení; k expedici zboží přistoupí prodávající až po připsání příslušné částky na svůj bankovní účet,

c) platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate – v případě, že Kupující zvolil před dokončením objednávky tento způsob platby, bude po odeslání objednávky přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments a. s. Citlivé vstupní údaje, které Kupující zadá, jsou chráněny platební bránou a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Převody peněz  jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě.

V případě, že kupující – nespotřebitel odstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě do 24 hodin od okamžiku odeslání jeho objednávky za situace, kdy je kupní cena kupujícím již uhrazena a nedošlo k expedici zboží prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu jím uhrazenou kupní cenu za zboží a cenu dopravy v plné výši na bankovní účet, ze kterého platba přišla, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy poté, co dojde k předání zboží dopravci k přepravě, vrátí prodávající kupní cenu za zboží v plné výši, nevrací však cenu za dopravu (dopravné) ve výši 99 Kč, resp. 94 Kč vč. DPH, rep. 300,- Kč u zásilek do zahraničí, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu kupující zboží vrátí. Kupující, který odstoupí od smlouvy a převezme zboží, je povinen toto vrátit prodávajícímu na vlastní náklady nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jeho převzetí. Do doby vrácení zboží kupujícím není prodávající v prodlení s vrácením kupní ceny.

VII. Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Zboží je vadné, nemá‑li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Vadné zboží bude kupujícímu nahrazeno prodávajícím, a to zbožím bezvadným v rámci běžné reklamační lhůty. Pokud nebude mít prodávající zboží skladem, nahradí defektní zboží dle výběru kupujícího jiným zbožím z nabídky prodávajícího ve shodné hodnotě, což bude vyúčtováno a vzájemně započteno. V případě, že nebude provedena náhrada bezvadným či jiným výrobkem, bude vadné zboží dobropisováno. Náhradu je možné uplatnit pouze u zboží, které bylo zakoupeno přímo u prodávajícího, nevztahuje se tedy na zboží zakoupené např. prostřednictvím distributorů. Náhrada bude vyřízena po navrácení vadného zboží prodávajícímu.

Platí, že kupující souhlasí s tím, že je zásilka v souladu s objednávkou, že souhlasí vyúčtování a že nejsou uplatněny vůči prodávajícímu žádné reklamace, pokud do 5 dnů po obdržení zásilky a daňového dokladu kupující písemně nesdělí odchylky, případně nedostatky. Zásilka obsahuje dodací list (dále DL), na jehož základě je vystaven daňový doklad – faktura, případně přímo fakturu. Zpracování reklamací je možné jen tehdy, je-li udáno zákaznické číslo, datum a číslo faktury reklamované zakázky.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Je‑li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupení od smlouvy.

Práva z vady uplatní kupující u prodávajícího. Kupující sdělí při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaký nárok z vad si zvolil. Provedenou volbu nároku nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá ‑li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní ‑li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí‑li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí ‑li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže ‑li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případech uvedených pod písm. a) – d) § 2110 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

a) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

b) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‑li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví ‑li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá ‑li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není ‑li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je‑li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí ‑li kupující od smlouvy nebo neuplatní  právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže, jakož i v případě, kdy zboží má vady, které nebrání kupujícímu v jeho užívání.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To se však nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobilé jejím obvyklým užíváním,

c) pokud to vyplývá z povahy věci.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má ‑li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o zboží prodávané za nižší cenu, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

VIII. Právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím souvětí.

V případě, že se spotřebitel rozhodne podle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, odešle ve lhůtě čtrnáct (14) dnů prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy, s uvedením údajů k objednávce tak, aby mohla být spolehlivě identifikována. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním odstoupení na adresu sídla prodávajícího uvedenou v čl. I. těchto VOP.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu e‑mailem na e‑mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí odstoupení.

Odstoupí li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě, že kupující podle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně dopravného (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající, jako provozovatel internetových stránek, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropské Unie 679/2016 Sb. známému jako GDPR, v platném znění. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v prohlášení o zpracování os. údajů na stránce www.fraus.cz/gdpr.

X. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a neliší se od základní sazby operátora kupujícího. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, což se netýká dopravy (doručení) zboží.

XI. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující – spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy

XII. Závěrečná ustanovení

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VOP jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou VOP platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího k okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající je oprávněn VOP kdykoliv změnit.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Všechny spory vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Účinnost podmínek

Tyto VOP jsou platné a účinné od 21. srpna 2018 a jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na internetových stránkách <fraus.cz>.

V Plzni dne 21. srpna 2018

 

 

Přiložené soubory ke stažení